خیلی ها با این مشکل مواجه شدن
# tar jxf openx-2.8.10.tar.bz2
tar (child): bzip2: Cannot exec: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
برای حل این مشکل فرمان زیر را اجرا کنید:

برای Centos

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

برای دبیان

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

برای اوبونتو

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند