در صورتی که بر روی سرور فایل فشرده در فرمت های zip ، gzip و سایر فرمت ها را دارید می توانید توسط PHP فایل را اکستراکت نمایید. برای انجام این کار می توانید از کد نمونه PHP زیر که توسط سایت رسمی PHP منتشر شده و در آدرس [فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند] آمده استفاده نمایید. <?php
$zip = new ZipArchive;
if ($zip->open('test.zip') === TRUE) {
$zip->extractTo('/my/destination/dir/');
$zip->close();
echo 'ok';
} else {
echo 'failed';
}
?>

در صورتی که حجم فایل فشرده شما زیاد می باشد می بایست از تابع زیر برای افزایش زمان اجرای برنامه PHP استفاده نمایید.ini_set('max_execution_time', 300);
برای انجام این کار کافی است تابع را در بالای کد کپی نمایید.همچنین تابع آماده برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده در آدرس [فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]/ وجود دارد که کافی است فایل unzip.php را بر روی سرور خود بارگذاری نموده و آدرس آن را در مرورگر رویت نمایید. فایل مورد نظر کلیه فایل های موجود در سرور را به شما نمایش می دهد و کافی است بر روی فایل فشرده خود کلیک نموده تا فایل اکستراکت گردد.
آدرس و لینک:
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]